دکتر زهرا پورنصیری

متخصص کودکان، فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری (نفرولوژیست)

  • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1385
  • پزشک نفرولوژیست شاغل در بیمارستان کودکان مفید و یمارستان لقمان حکیم
  • مشاور نفرولوژی کودکان بیمارستان مهراد و بخش های مراقبت ویژه کودکان ( ICU )
  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1372
  • بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1376
  • بورد فوق تخصصی نفرولوژی کودکان (کلیه ،پیوند،فشارخون) از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1383
  • عضو انجمن نفرولوژی ایران از سال 1381
  • عضو انجمن بین المللی نفرولوژی از سال 1383