مطالب علمی برای پزشکان

ساده سازی مفاهیم اسمولالیتی ،اسمولاریتی  وتونیستی و کاربرد آنها در بالین

در اسلایدهای ضمیمه سعی کردیم که با ساده سازی مفاهیم مول ،اسمول ،اسموز،فشار اسمزی ،اسمولاریتی ،اسمولالیتی ،تونیسیتی ،اسمولارگپ ارتباط این مفاهیم شیمیایی و کاربرد بالینی آنها را شرح دهیم ... ادامه مطلب